• <cite id="htfkx"><noscript id="htfkx"></noscript></cite><tt id="htfkx"></tt>

   <cite id="htfkx"><form id="htfkx"></form></cite>
   <b id="htfkx"><form id="htfkx"><del id="htfkx"></del></form></b><cite id="htfkx"><noscript id="htfkx"></noscript></cite>
   1. <tt id="htfkx"><form id="htfkx"><delect id="htfkx"></delect></form></tt>
    <rp id="htfkx"><menuitem id="htfkx"></menuitem></rp>
    <b id="htfkx"><form id="htfkx"><delect id="htfkx"></delect></form></b>

    <tt id="htfkx"><form id="htfkx"></form></tt>
   2. <rt id="htfkx"><optgroup id="htfkx"></optgroup></rt>
    <tt id="htfkx"></tt>

    <tt id="htfkx"></tt><tt id="htfkx"></tt>

     1. <b id="htfkx"><form id="htfkx"><sup id="htfkx"></sup></form></b>
      <b id="htfkx"><form id="htfkx"></form></b>

      <tt id="htfkx"><form id="htfkx"><label id="htfkx"></label></form></tt>
      <rt id="htfkx"></rt>

      Elastyczny pakiet ?wiadczeń socjalnych

      Pozyskanie oraz zatrzymanie w firmie wysoko wykwalifikowanych pracowników oddanych swej pracy ma niezwykle istotny wp?yw na nasz sukces i mo?liwo?? dostarczania najwy?szej jako?ci us?ug naszym klientom, których liczba ci?gle wzrasta.

      Oferujemy wszechstronny, bardzo konkurencyjny, elastyczny pakiet ?wiadczeń, w sk?ad którego wchodz?:

      • Prywatna opieka medyczna
      • Nieodp?atne zaj?cia j?zykowe w grupach z j?zyka angielskiego, niemieckiego, w?oskiego i francuskiego
      • Szkolenia techniczne i warsztaty umiej?tno?ci mi?kkich oraz programy dofinansowania dokszta?cenia (np. studia podyplomowe)
      • Ubezpieczenie na ?ycie
      • Karty sportowe typu Multisport i bilety do kina
      • Wydarzenia sportowe, kulturalne i towarzyskie
      • Komitety pracownicze
      • Kultura wolontariatu

      Jako pracownik firmy, która niezwykle docenia zaanga?owanie i wyj?tkowe wyniki w pracy, b?dziesz móg? oczekiwa? nagrody za swe wybitne osi?gni?cia indywidualne czy grupowe. Co jest równie wa?ne, przekonasz si?, ?e dok?adamy wszelkich starań, by stworzy? takie ?rodowisko pracy, w którym nasi pracownicy czuj? si? zaanga?owani, docenieni, a tak?e otrzymuj? wsparcie niezb?dne do wykorzystania pe?ni ich potencja?u.

      Poprzez globalne komitety pracownicze oraz programy mentoringu, b?dziesz móg? skorzysta? z wielu sposobno?ci rozwoju osobistego i zawodowego, co w rezultacie przyczyni si? do zwi?kszenia Twego potencja?u. Bardzo cenimy ró?norodno?? naszej kadry pracowniczej i dok?adamy wszelkich starań, by niezwyk?e talenty naszych pracowników zosta?y dostrze?one i prawid?owo wykorzystane. W tym celu, oferujemy szkolenia lokalne w formie warsztatów, praktyk obserwacyjnych (tzw. ‘job shadowing’) oraz szkoleń online, tzw. e-learning.

       

      一道本久在线久久综合